„…Egymás mellett egyikünknek vagy másikunknak a dolgok természetes szükségszerűsége folytán el kell pusztulnia, ez az alternatíva. Mi élni akarunk, s akarjuk, hogy e föld a miénk maradjon. Válasszatok!...”

— (Istóczy Győző)

Trianon1 500Június 4. - én délelőtt Nyers Csaba Országos Trianon Társaság alelnöke több éve már, a Batthyány örökmécseshez gyűjti táborát. E rendezvényeken a L’88. Egyesület is évről évre részt vesz.Trianon2 500

 Az idei megemlékezés után az Országházhoz vonultunk. Petíciót adtunk át a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjének Dúró Dórának, ebben a kormányt kérjük, történjen meg egy szakértői csapat felállítása annak érdekében, hogy -- felperesként, békés, jogi úton -- forduljon az ENSZ - hez, és a Nemzetközi Bíróságok felé, kérve a Békediktátum felülvizsgálatát.

Mátyásföldre mentünk délután a XVI. kerületi Pilóta utcában álló Hősök emlékművéhez, az Örökzöld Október Egyesület és a Lelkiismeret’88.Egyesület közös rendezvényére. A felszólalók megemlékeztek a magyar gyásznapról, említve, hogy a hősök véráldozata által még „Mégis élünk”. (Bartis Ferenc)  A két Egyesület végezetül a tisztelet jeléül koszorúját elhelyezte az emlékművön.    

A Mi Hazánk Mozgalom az Ukrán nagykövetség elé 16.30 – ra hirdette demonstrációját, -- tiltakozásul az értelmetlen, pusztító ukrán háború ellen.

Trianon3 500A tárgyalások helyett az esztelen háborúzást választja az ukrán miniszterelnök!Trianon4 500

Özönlenek a pusztító fegyverek Ukrajnába – az ártatlan emberek élete, sorsa nem számít.

 „ Egy ellentét-szítással, önbizalom-megrengetéssel, hagyomány -- és érték relativizálással, semmiség -- és bűnösségtudat sulykolással fertőzött „belső Trianon”, valamint egy keresztény hagyományt feladó, egész világra kiterjedő „globális Trianon” képében.  

Egyvalamit azonban elfelednek a háborút kirobbantó erőterek képviselői: elfeledik, hogy tettükkel önmagukat is megfeszítik. Csakhogy az ő keresztjük fölött már nem az  ŐS-TEN  áll, hanem démonok, hárpiák és alvilági lények fognak gyülekezni.”

Adatok Trianonról

102. évvel ezelőtt TRIANON-ban megkötött „Békediktátum” a világ emberiségének a szégyene, bűne!

Nincs a világnak még egy olyan országa, aki saját magával lenne határos!

A nagyhatalmak által igazságtalanul kiszakított, -- ideiglenesen bitorolt -- elrabolt területek a véráztatta anyaföldünk része!

Hazánk szétdarabolásának fájdalma magyar szívekben ott honol, sajog ez időtől fogva.

 

Isten által adott Kárpátok gyűrűjében ölelt szent hazánk ellen égbe kiáltó gyalázatot

követettek el!

Mi sem bizonyítja jobban az igazságtalan „Béke diktátum” szörnyűségét, minthogy 102 éve nem csak a magyar lélek érzi fájdalmát, és igazságtalanságát, hanem más nemzetek számtalan közéleti, jeles embere mondott elítélő véleményt.  

"EURÓPA BÉKÉJE A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS NAPJÁN SZŰNT MEG."

(Stanley Baldwin angol miniszterelnök)

„ A Trianon-i béke nem diplomáciai tévedés, hanem bűn. Megbocsájtani, majd egyszer lehet, de elfeledni bajosan. Egy olyan virágzó nagy kultúrnépet, mint a magyart tönkre tenni és megalázni, ez az egész művelt emberiség ellen elkövetett bűn. Ez így nem maradhat!”

(Charles Tisseyre Kanadai újságíró)


"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak."

(Vladimir Iljics Lenin)

„Egy nemzet nincs megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírt (késsel a torkán)

egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkre tételéhez maga is hozzájárulását adja.”

( Declassé francia külügy miniszter)

A „Békediktátum” tényét elítélendő neves közéletű személyek száma végtelen, -- példaként ennyit idézünk.

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért egyedül a Magyar Királyságot büntették meg.

A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság területe 325.411km2 volt,

lakosainak száma 20.886.000 fő.

A Békeszerződés következményeként az ország területe 92.863 km2-re, míg

lakosainak száma 7.615.000 főre csökkent.


Ez az eljárás több szempontból is törvénysértő.

A szerződés következtében Magyarország területi elcsatolása az alábbiak szerint történt:

- Romániához: 103.093 km2 (31,8%),- 5.256.451 fő (25,2%)

- Horvátország (Jugoszláviához): 42.541 km2 (13,1%), 2.621.954 fő (12,6%)

- Jugoszláviához: 20.551 km2 (6,3%), 1.510.897 fő (7,2%)

- Csehszlovákiához: 61.633 km2 (18,9%), 3.515.351 fő (16,8%)

- Ausztriához: 4.026 km2 (1,2%), 292.031 fő (1,4%)

- Lengyelországhoz: 589 km2 (0,2%), 24.880 fő (0,1%)

- Olaszországhoz: 21 km2 (0%), 49.806 fő (0,8%)

Elcsatolt területek és lakosság összesen:

232.448 km2 (71,5%), 13.271.370 fő (63,5%)

Elcsatolás után megmaradt terület és lakosság:

92.963 km2 (28,6%), 7.615.117 fő 36,5%)

Magyarországot ezen felül hatalmas összegű, -- 300 millió USD-- kártérítés

megfizetésére is kötelezték az alábbiak szerint:

Oroszország részére 200 millió USD,

Jugoszláviának 50 millió USD,

Csehszlovákiának 50 millió USD.

A fentieken túlmenően hazánkat az alábbi veszteségek érték:

Haditengerészetüket ért kár színaranyértékben:

- hadihajó 60.000 kg színarany

- hajógyári anyagok, iparcikkek, gépek 480.000 kg

- hadikórházak, hidrográfiai hivatalok, hadiakadémiák 300.000 kg

- hadikikötői felszerelések 10.000 kg

- 801 db hajó 80.000 kg

- Fiume kikötő felépítésének értéke 21.300 kg

- Fiume kikötő ingó és ingatlan értéke 7.500 kg

- tengerhajózási vállalatoknak nyújtott segély összege 7.500 kg

- tengerhajózási vállalatok vagyona 7.785 kg

- összesen 974.085 kg színarany-érték.

(Az adatok dr. Juba Ferenc tengerészkapitány-történész szakértő adatai).

További veszteségek:

- az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája,

- a szénbányák 80 %-a,

- az erdők 90 %-a,

- vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények,

- a felbecsülhetetlen értékű műkincsek,

- Fiume, az egyetlen tengeri kikötő elvétele,

- az összes tengeri és folyami hajók.

Közismert tény, hogy a Békeszerződés delegátusainak tagjai között a Magyarországot sújtó retorziót illetően egyetértés nem volt.

A Békeszerződés kimondta, hogy amennyiben a szerződő felek a szerződésben foglalt megállapodást nem tartják be, úgy szerződésszegést követnek el, amelynek alapján a szerződés érvénytelenítésére, illetve hatályon kívül helyezésére kerülhet sor.

Köztudott, hogy a kisebbségi jogok betartása egyik ország részéről sem történt meg.

A kisebbségi jogok záradékban foglaltak betartását soha senki nem ellenőrizte.

Az eddigi kormányok közül -- szégyenszemre -- mind a mai napig egyik sem kérte a szerződésszegés tényének megállapítását és orvoslását.

NEM, NEM, SOHA!

A nemzet nem törődik bele, és nem fogadja el véglegesnek az országok közötti békétlenséget hozó, generációkon átívelő, fájdalommal teli életet eredményező égbekiáltó, gyalázatos irományt!

A nagyhatalmak szörnyű terve kirajzolódni látszik, melynek célja a fehér faj elpusztításának végrehajtása, mely az országok közötti békétlenséget hozó trianoni békediktátummal kezdődött el.

A közelmúltban megélt, és napjainkban is dúló vegyi háborúval, -- ennek következtében hozott érthetetlenül szigorú intézkedéseivel,-- covid oltások kötelező tételével, stb. – az embert pusztító tervük meggyorsítása, elősegítése.

Sőt, a harmadik világháború kirobbantásával siettetnék sátáni tervüket, Európa eltiprását.

Reményünk, hogy Európa országai ezt átlátva összefognak, és nem egymás ellen fordulnak elősegítve önmaguk pusztulását is, -- mert ebben a háborúban győztes nem lesz.