„…A magyaroknál minden mást, aki idegen, előnyben részesítenek vezető helyeken…”

— (Elhangzott mester  Magyar Pál, a bolognai egyetem szerzetes tanára, domonkos-rendi tartományfőnök szájából 1231-ben.)

Lelkiismeret'88 megemlékezése (TISZAESZLÁR  2023. április 2.     141.éve történt   (1882.április 1.)

Kedves magyar testvérek!

Mint Anya szólok, Solymosi Eszter sírja mellől a szeretet jegyében. Kérjük az Égiek segítségét, hogy Boldogasszonyunk oltalmazza és áldja meg e napot és a jelenlévőket.

Kérlek Benneteket: mondjuk el együtt a HUN IMÁT.

Ezután  Boldogasszonyunkhoz fohászkodunk:

Szóval szólítalak, áhítattal hívlak ég-föld teremtője, BABBA szép Boldogasszonyunk,

Erdőket, hogy füllel hallgasd, Mezőket, hogy szemmel tarthass.

Adj erőt égi jó Anyám, lerázni sok terhemet, kínzó keservemet, - Oltalmazd szegény lelkemet!

Boldogasszony, égi ősöm, Téged hívlak örökösön. Égi anyám,maradj mindig velem!

Légy ma is végzetes bajunkban segítségünkre ABBA Atyám és BABBA égi Édesanyám Boldogasszonyunk.

A zsidó purim és pészah ideje egybeesik a keresztény Húsvét, helyesebben Feltámadás ünnepével és az azelőtti készülődéssel.

Pészah ünnepének alapja, hogy az ún. Egyiptomi fogságból szabadultak az egyiptomiakat ért sok csapás, gyilkosság és kifosztásuk árán. Purim pedig a perzsák közötti mészárlás és a zsidó hatalom megerősítésének ünnepe.

Az egyiptomi esetben megölik az áldozati bárányt, és az ő vérét kenik a házakra, hogy megvédelmezzék magukat, és kedvezzenek bosszúálló istenüknek. Vajon Jézus Krisztus és a keresztény magyar szűz leányok vérét is ezen rituálé okán ontották ki?

Solymosi Eszter tiszaeszlári kislány gyalázatos véráldozatának igazi történetét megismertem nagyon felkavart. Azóta sem hagy nyugodni a libapásztor leányka szívbe markoló halála. Évről-évre eljövünk sírjához, hogy imát mondjunk Érte. Halála történetének szándékos elhallgatása, feledtetése, az igazság kétségbe vonása felháborító! 

Magyarországon a jogszolgáltatás alatt ekkor rendült meg a föld. A perben a tanúvallomások és szemtanúk szerint hiába volt bizonyítható a gyilkosság, mert a  Rotschild bankár 60 millió forint kölcsön kamat későbbi megfizetési kérelmének elutasításával zsarolta meg Magyarországot. Ezért nem bűnhődtek meg Solymosi Eszter gyilkosai. Hány ilyen cinkos elhallgatása volt, a magyar néppel szemben elkövetett bűnöknek?

Egy kis vissza tekintés a XX. század elejére 1903-ban meghalt XIII. Leó pápa  és a Rotschildéknak meg volt az új pápa jelöltjük Rampolla, de addig nem lehetett kihirdetni míg az Apostoli király beleegyezését nem adja. Ferencz József meg vétózta, így X. szent Piusz lett a pápa. Ebbe a bankár hatalom nem nyugodott bele, többé a magyar Apostoli király nem tudja megvétózni az új világrendjüket, ezért csonkították meg Hazánkat Trianonban.

Ami a  XX. század kiemelkedő bűne  Hazánk, szétszabdalása és szétrablása!  Ezáltal megszüntették az Apostoli királyságot is.

Ezen bűnökért: Halld meg Testvér a »kiáltó Szót«, mert a történelem fejszéje már a magyar élet fájának gyökerére vettetett: »Ti vagytok a világ sói, de ha a só meg íztelenül, mivel sózzák azt meg?« – kérdi tőled Jézus. A megiztelenülés: a közömbösség és az elmagyartalanodás.

De ha mi egy szív, egy akarat, egy lélek egy múlt, egy jövő reményében egybe tömörülünk, akkor magyarságunkat meg tudjuk tartani. Ennek záloga a HUNOR -MAGOR szemlélet és nem a KÁIN-ÁBEL-i. Hagyományaink őrzése és történelmi értékeink ápolása a kovász.

Múlt héten volt március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, egyik legszebb ünnep a tavasz ébredése. Az ősi szokáshoz híven az üde, tiszta természetben a Látó hegyen találkoztunk a Boldogasszonyokkal. Az égre nézve imádkoztunk és énekeltünk Anyaistenünk tiszteletére. Az ősi hiedelem népünket a romlatlan természethez kapcsolta. Ősi hitünk tehát az Öreg Istenre és Istenasszonyára, Boldogasszonyára való emlékezésként gyűlt össze az Isten szabad ege alatt már akkor is, amikor nem kellett elrejtőznie ünnepeinek szertartásaira.                                                                                             

„A niceai zsinat 325-ben elfogadja az ószövetséget, mint a kereszténység alaptankönyvét, melynek következtében az ősi krisztusi tan áldozatává válik a judeo hatásnak, ahol a szeretet helyett a törvény az úr, a parancsok betartásának a kényszere. Ezért történhetett meg a krisztusi szeretet programot valósítók üldözése a világban a „szemet szemért, fogat fogért” tan követői részéről.

Azok vették kezükbe a Krisztus követők lelki életének irányítását, akik keresztre feszítették Őt.”

Szükség van minden jó érzésű, jó lelkű magyar emberre, mert ténylegesen fenyeget a szolgaság veszélye! Ezért fohászkodunk:

a Magyarok Istenéhez:

„Magyarok Istene,

nemzetünk szent őre,

gyomlálj ki nemzetünkből

irigykedőt,  áskálódót, okoskodót, pártoskodót,

árulkodót, hazudozót, szenteskedőt,  bajkeverőt,

zsebre honfiskodót, hogy hozzád szíthassunk  egyetértésben,

miképpen tőlünk várod: törvényben törvényesen,

törvénytelen emberségesen, hozzád mindig hűségesen!”

Mi  ISTENSZERETŐ nép vagyunk és az Istentől irányított Tiszta Lelkiismeretnek a szavát tartjuk „Isten Szavának” és „Isten Akaratának.

Miért hiszek a zsidó rituális gyilkosságban? című írásból:
„A zsidó nép teljesen alkalmas a rituális gyilkosság gyakorlására, és mérhetetlen mennyiségű történelmi bizonyíték szól amellett, hogy gyakorolják is. Nem tudom elképzelni, hogy ezt leállítanák most, tehát abban a korban, amikor hatalmukban áll elrejteni gonosz tetteiket, és a szolgalelkű média hamis módon áldozatként ábrázolja őket.”
Jézus, a bárány, így szólott az őt körülvevő zsidókhoz az evangélium szerint:

„Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.”

„Ti nem az én atyám fiai vagytok!

Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (János 8/44)

Eszter, Margitka, Julianna, Zsófia és még számos magyar kislány vált a rituális gyilkosságok áldozatává az előző századokban. Emléküknek azzal tartozunk, hogy mindenkor megemlékezünk és a gyalázat hírét tovább adjuk lányainknak, fiainknak.

            Az igazi bűnösök soha nem kapták meg méltó büntetésüket!

                            Ezekre a súlyos bűnökre nincs bocsánat!

                                                NEM  FELEJTÜNK !

A nép ajkán még ma is él Solymosi Eszter véráldozatáról szóló ballada.

Hallottad-e Kiseszláron mi történt?

Hogy a zsidók a magyar lányt megölték.                                                                             

Ha megölték megszenvednek érte,                                                                                  

 Él az Isten, ki az égben szemlélte.                                                             

 Solymosi Eszter késő ment a piacra,                                                                                     

Kutya zsidók becsalták a templomba,                                                                     

 Felültették a kis kerek asztalra,                                                                             

Utoljára vess keresztet magadra,                                                                                      

Már te innen Solymosi Eszter ki nem mégy,                                                                    

 Még a véred a rézkancsóba nem mész,                                                                          

Piros vérét rézkancsóba elszűrték,                                                                        

Gyenge testét a Tiszába vetették.