"…Gondoskodni kell arról, hogy a halálos ellenséget legalább saját országunkban felismerjék, és a vele szemben folytatott harc mint egy felvilágosodott kor világító fáklyája a többi nép számára is megmutassa a küzdő árja népek boldogulásához vezető utat. Egyebekben a józan ész legyen a vezetőnk, és az akarat az erőnk. Ez irányú szent kötelességünk adjon nekünk kitartást, legfőbb pártfogónk pedig hitünk maradjon."

— (Hitler Adolf: Harcom)

 
November 28-án az országházi levélátvevőn leadtuk a Novák Katalinnak és Orbán Viktornak szóló levelet. 49 Nagykövetségnek is postáztuk a leveleket.

Novák Katalin
köztársasági elnök
Orbán Viktor
miniszterelnök

Mi, a magyar nemzet tagjai és azon tagjai nevében, akik velünk egyetértenek, lelkiismeretünk szava szerint és Történeti Alkotmányunk, azaz a Szent Korona jogrend értelmében kimondjuk a
teljes WHO-szerződés semmisségét.
Itt utalnánk Dr. David Martin EP képviselő leleplező felszólalására az Európai Parlamentben, amikor azt nyilatkozta, hogy „a WHO (World Health Organization) az 1947-es megalakulása óta egy bűnöző kartell.”
A WHO alapítói 1947-ben – a rendelkezésre álló dokumentumok szerint is – bűncselekményekre készülhettek, különben nem kötöttek volna ki maguk számára mentelmi jogot mind a nyomozati cselekmények, mind az azt követő jogi eljárások, mind a büntethetőség tekintetében.

Egyébként is a WHO a kezdeti tagállami, közösségi fenntartás helyett, az évek során magán finanszírozásúvá vált. Ebből következik, hogy közfeladatok igazságos ellátására teljesen alkalmatlan, komolyan veszélyezteti az egyén és a közösségek életét, mert folyamatosan visszaélésre ad lehetőséget. Ez nem köz – egészség – ügy, ez annak a népírtó programnak a folytatása, amely 1913-ban kezdődött az eugenikai iroda létrehozásával, amelyet Bill Gates szülei honosítottak meg az USA-ban. A WHO költségeinek 88 % - át a Gates alapítványok fizetik.
Fokozottan veszélyes a WHO-szerződés, mert Broch Chisholm WHO főigazgató szerint az intézményfő célja a népesség „szabályozása”.
Ez egy bűnszervezet, melynek nincs joga dönteni sem az életről, sem a halálról.
Egészségügyi, politikai és közigazgatási szándékai alkotmány- és jogellenesek. Semmiféle felhatalmazásuk nincs jogi döntések meghozatalára, még szükségállapot esetén sem, valamint nem
függeszthetik fel a nemzetállamok alkotmányát sem, továbbá az emberi jogot, méltóságot sem sérthetik, amelyek minden állam alkotmányának alapkövei.
A WHO bűnössége mára már bűnszövetségben elkövetett emberölés és terrorizmus tekintetében is kimondható.
Beadványunk azért íródott, hogy a WHO által készített járványügyi szerződést és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) módosításait ne lehessen elfogadtatni, aláírni és törvénybe iktatni.
Ennek még a szándéka is emberellenes, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a Novák Katalin köztársasági elnök által aláírt WHO-s szándéknyilatkozat a magyarországi gyermekvédelmi törvénybe ütközik.
Ember- és nemzetellenes, hogy a WHO 2022. és 2023. évi kongresszusain az Orbán-kormány nem állt ellen a magyar nemzet és a magyar állam nevében a WHO-szerződés módosításainak,
ahogy Novák Katalin köztársasági elnök sem.
Ezúton szólítjuk fel Önöket a magyar nemzet és a magyar állam nevében, hogy még időben, 2023.november 30-ig írásban mondjanak ellent a WHO-szerződés módosítására és ezt a jogi
aktust tegyék nyilvánossá.
Ezen hivatalos levéllel hozzuk az Önök tudomására, hogy mi a mai nappal visszautasítjuk a WHO szerződést és kinyilvánítjuk annak semmisségét!

Az önrendelkezést és az emberi méltósághoz való jogot a WHO igazoltan, indokolatlanul és többszörösen megsértette. Történeti alkotmányunk szerint az alapjogokat csorbítja az 1949. évi
kommunista alkotmány, illetve az annak alapján elfogadott Alaptörvény, melyek így nem is biztosíthatják az alapvető emberi jogok érvényre juttatását.
A WHO tevékenysége ráadásul a jövő nemzedékeire nézve is káros kihatással van, a WHO jól ismert tervei a gyerekek szexualitásával kapcsolatban gyalázatosak és elfogadhatatlanok.
A politikusoknak, jogászoknak és törvényhozóknak az lenne a kötelessége, hogy megvédjék saját nemzetük alkotmányát és az országukba látogató emberek alkotmányos jogait, valamint
biztonságát.
A jelenleg, 2023. november 27-én is az országot irányító úgynevezett „képviselők”, a kormány és a köztársasági elnök nem nevezhetők nemzetinek eddigi tevékenységük alapján, idegen érdekeket szolgálnak. Nem mondtak ellent a WHO szerződésre eddig, ez pedig a szerződés módosító szövege szerint beleegyezést jelent.
Ez nemzetbiztonsági szempontból nagyobb veszély minden nemzet számára, mint a magyar nép ellen elkövetett nemzetgyilkossági kísérlet, az 1920.junius 4-i trianoni diktátum.
Az alkotmányos jog védelmére utal az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdése: „Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk
vívmányaival összhangban kell értelmezni.”
A WHO-szerződés 59, 60, 61. stb. pontjainak módosítása sérti az Alaptörvény R) cikkét és a III. cikkely (1), (2), (3) bekezdéseit.
(1) bekezdés: „Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak, vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.”
(2) bekezdés: „Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.”
(3) bekezdés: „Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzésű célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás.”
Ezt mondja ki a nemzetközi konvenció is, hogy senkit nem lehet alávetni az ő teljes tájékoztatása, informálása nélkül bármiféle kísérletnek. Ez a nemzetközi konvenció minden helyzetben
alkalmazható, akár a nemzetközi szükséghelyzetnél és szükségállapot idején is.
A nemzeti alkotmányos jog felülírja az EU-s alkotmányos jogot a IV. cikk 2) bekezdés alapján, tehát elsőbbsége van.

Hazafias üdvözlettel

Dömsödi Anna Anikó

Tölgyesiné Taraba Magdolna - Lelkiismeret ’88 Egyesület elnöke

Szöllősi Ildikó

Budapest, 2023.november 27.