„A magyar végzet abban rejlik, hogy örökké elvétjük az időmértéket…Mindig abban bízunk, hogy intézkedik a Magyarok Istene, és a történelem megvár minket, pedig az megy a maga útján… Aztán bűnbakot keresünk, átkozódunk meg búsulunk… valami hiányzik belőlünk: a bátorság az önismeretre.”

— (Féja Géza: Visegrádi esték)

 

Kedves magyar Testvéreim!

Nekünk a kommunizmus áldozatainak emléknapja március 12.

....a létező világ nem illúzió, nem káprázat, nem egyetlen éjszaka rossz álma, benne ébredünk újra és újra, örökkön-örökké: nem tagadhatjuk meg, nem feledkezhetünk meg és nem mondhatunk le róla. /H. J/

Tisztelettel adózunk és fájó szívvel emlékezünk a

Hetvennyolc évvel ezelőtt 1946. március 12-én kivégzett utolsó törvényes magyar kormány első emberére, a nemzetvezető Szálasi Ferencre és három miniszterére:

Beregfy Károly a honvédelmi, Rajniss Ferenc a vallás- és közoktatásügyi, valamint Vajna Gábor belügyminiszterre. Ők a hazánkért adták a legdrágábbat, az életüket!

Az Úr fiai ők, valamennyi.
Leborulok szent emlékük előtt.
Uram, áldj meg, hogy ne legyünk gyávább,
Mint ezrek, ők, az előttünk-menők!
Mutasd, Uram, hogy merre visz az út,
Méltónak lenni hozzájuk boldogan!
Alföldi Géza emigráns költőklasszikusunk verséből idéztem.

EGY gondolat, EGY szó, EGY tett!

Így cselekedtek Őseink és ez a mi hitvallásunk.

Az Istennel közvetlen kapcsolatban álló hívő lelkek jóságára és szeretetre törekvése alapozza meg a Természet Rendjének tiszta és egészséges szemléletén nyugvó erkölcsöt, amely belénk van kódolva.

Istentől irányított Tiszta Lelkiismeretnek szavát hiszi és tudja „Isten Szavának”

Kérdésem: Szálasi Ferenctől miért félnek hetvennyolc éve, és még ma is a hatalom urai - kereszténydemokraták, liberálisok, szocialisták, kommunisták?

--- Mert félnek minden gondolkodó, nem alattvaló típusú embertől! Félnek a gyilkosok a felelősségre vonástól, amely már harmincnégy éve „alkotmányosan” várat magára!

A lelketlen politikusok primitív elvetemültsége igazolja, hogy már minden emberi minimum hiányzik belőlük!

Nem csak nemzetvezetőnk rehabilitálásáról kell beszélnünk csupán, hanem minden embert megillető tisztességes temetésről!.

Ami kijárt a kommunista gyilkos gazembereknek is, mint Kádár, Gerő, Rajk, Münnich, Horn, Biszku, Apró, Farkas Vlagyimir stb. Valamint a dísz sírhely! Ezzel szemben a kivégzett Szálasi Ferenc miniszterelnökünk és nemzettársairól még azt sem tudjuk, hogy hol hantolták el Őket!!

A ”rendszerváltás” gengszter váltás eredménye se hozott változást e téren. Az embert (elv) barátai mutatják be a legjobban, hogy miféle ember ő maga! A „taláros hóhér” Tildytől, Rákosin és Kádáron át, Antallon, Gönczön, Hornon, Medgyessyn,

Gyurcsányon keresztül Orbánig és Áderig mindannyian felelősek a jelen helyzetért!

A „rehabilitáló” bíráknak el kellene jutniuk legalább egy átlagos tisztességű ember erkölcsi szintjéig!

Példaként állítom Olaszországot, ahol az antifasiszta, kommunista partizánok által meggyilkolt Benito Mussolininek, szabadon látogatható mauzóleuma van már legalább ötven éve!

Nemzetünk kötelessége, hogy Szálasi Ferenc és társai temetése méltóságteljesen, hivatalosan történjék meg!

Kevesen tudják azt a tényt, hogy a Szent Koronát Szálasi Ferenc révén katonai védelmi kíséretben menekítették ki az országból és így Istennek hála, nem lett szovjet „hadizsákmány”!

A katolikus egyház hetvennyolc éves simliskedését feladva, az eucharisztikus összejövetel évében és szellemében Erdő Péter bíboros úr szólaljon meg Szálasi Ferenc nemzetvezetőnk méltó temetése érdekében! A bíboros úr előtt még nyitva áll a lehetőség, hogy a katolikus egyház minden eddigi sunnyogó esztergomi érsekeinek: (Mindszenty József, Lékai László, Paskai László) a nemzet elleni mulasztását pótolja!

Szálasi Ferenc utolsó törvényes miniszterelnökünk a hithű katolikus halála előtt meggyónt és a pap által feloldozást kapott! „Tiszteletreméltó” érsek urak 78 éve nem temették el, miért is vannak önök exellenciás urak? Ennyi a katolikus erkölcs, kötelesség egy meggyilkolt hívő el nem temetése esetében?

Szeretet jegyében mit sugall önöknek a Szentlélek?

A halottat el kell temetni !

Jézus előtt mintegy ötszázötven évvel korábban már pogány erkölcsi „közhely” volt, hogy a „halottakat el kell temetni”. Szofoklész óta tehát ez a pogányság korából eredő erkölcsi alapelv sérül már háromnegyed évszázada a keresztény Magyarországon is a humanizmus és a minden embert állítólag megillető emberi jogok idején, egy európai, keresztény jogállamban!

Igaz, hogy a magyarországi katolikus egyháznak és a keresztény magyar államnak is már több, mint ezer éves rutinja van a halottgyalázásban és az el nem temetésben!

Árpád magyar jog szerinti örökösét Koppányt a német „szent birodalmi” segítséggel tőrbe csalták . Szétdaraboltatva és temetetlenül hagyva a fejedelem tetemét, ezáltal megbecstelenítve.

Exellenciás urak! Jól van ez így? Az utókor számára rendezni kellene helyére tenni a történelmünket.

Egy szó mint száz, aljas és undorító a magyar elit” 1945 óta, a választó és választott nép sajátos szimbiózisa:…„ha kicsit megkaparjuk a hivatalos életrajzokat, rögtön kibuknak az elképesztő kapcsolatok, a felvett nevek mögötti valóságos múlt, és az a szemfényvesztés, mellyel az országrontók szabályosan elosztották magukat jobbra és balra, minden pártba és mozgalomba, hogy soha ne lehessen őket tetten érni, leleplezni, megbüntetni, vagy legalább kérdőre vonni.”
Sajnos! /Szentmihályi Szabó Péter/

Az emberiség tudtára adta Jézus Krisztus is azt, hogy életellenes erőket leginkább az ördög összpontosította:

„az ördög kezdettől fogva emberölő volt, és nem nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság”. (Ján.8,44)

Gondoljuk arra, hogy 1508-1512 között a Sixtusi kápolnában Michele Angelo által megfestett képek mily módon és milyen intenzitással veszi át a hatalmat nemcsak az ószövetségi istenkép etikája, de a sárember magatartásmintája is, vagyis

A hazugság Atyjának trónfoglalása

Krisztus kiűzése a Sixtus kápolnából voltaképpen az ószövetségi bankárszemlélet uralomra törésének kezdete volt. Ezt a jelenséget az Utolsó Ítélet képe igazolja. Az Utolsó Ítélet elkészültének 1541-es időpontja Rómában a Krisztusi minőség teljesen lecserélődik egy sötét antikrisztusi erőtérre, vagyis a Lélek voltaképpen száműzetik egy nagyon fontos rendeltetési helyéről. Ez az antikrisztusi sötét erőtér a magyarságra is rávetíti árnyékát, ugyanis ekkor történik meg Buda eleste. Levonható következmény, hogy több mint ezer év igazolja:

„Azok vették kezükbe a Krisztus követők lelki életének irányítását, akik keresztre feszítették Őt.”

Napjainkban szokás, hogy külföldi személyek kapnak szobrot, holott Hazánk történelmi nagyjai érdemelnék meg, hogy tereinket ékesítsék!

A lélek és a szeretet hatalma biztos jelét az mutatja, ha Őseinknek Hőseinknek állítunk emlékműveket!

Példának hozhatom a Mongoliát, ahol monumentális szobrot állítottak Dzsingisz kán (Gyöngyös kán) nagy vezérüknek. Ez a tiszteletadás példa értékű, amely követendő! Atilla király Isten ostora, Koppány fejedelem magyar jog szerinti örökös, Horthy Miklós kormányzó, Szálasi Ferenc nemzetvezető és utolsó törvényes miniszterünk, hosszan sorolhatnám azok neveit, akik a helyreállított történelmünk fényében méltóak a tiszteletre!

A jelen uralkodó hatalom a nemzethalált magában hordó hazugságtömeggel gyalázza és megveti (önös érdekből vagy bűnös tudatlanságból) magyar nemzet hős fiait, kik a hazáért rajongó hazaszeretetükben életüket áldozták.”

A nemzet múltjának szentségként való tisztelete az, amely egy nemzetközösséget megtartani képes!

Elsőrendű feladataink közé tartozik, hogy fiataljaink az elfelejtett múltunkat és történelmünk valós igazságát megismerjék!

.Ha múltjukat ismét megtanulják becsülni, akkor Őseinek emlékezete dicső tettekre serkenti ifjainkat!.

Nincs annyi pénz, nincs annyi kincs, ami felérne azzal, amit Őseink, Hőseink nékünk igaz szóval meghagytak: HŰSÉG, BÁTORSÁG, BECSÜLET! Ez a magyar lelke és szelleme.

Fohász:

Gyomláljuk ki nemzetünkből, irigykedőt, áskálódót, okoskodót, pártoskodót, árulkodót, hazudozót, szenteskedőt, bajkeverőt, zsebre honfiskodót, hogy Hozzád szíthassunk egyetértésben, miképpen tőlünk várod: törvényben törvényesen, törvénytelen emberségesen, Hozzád mindig hűségesen! Áldás! azokra, akik a Hazáért áldozták életüket!.

Egy perdöntő tényt idézek a „VÁDLÓ BITÓFÁK” 185 oldaláról:

Imrédy Béla gazdasági csúcsminiszter

-- különös és megrázó, hogy fölötte saját népügyésze dr. Sulyok Dezső mondja el a temetési beszédet ekként:

„Kivégzése éppen úgy törvénytelen volt, mint Bárdossy Lászlóé Szálasi-( Szalosján) Ferencé, Bárdossyt az1848: III. t.e. külön rendel-kezései miatt nem lehetett volna csak parlamenti bíróság elé állítani.

Szálasi egészen bizonyosan nem volt beszámítható ---mentegetődzik a lelkiismeret furdalástól gyötört népügyész ---Imrédy ellen pedig nem volt halálra szóló törvényes vád.”

A népbíróságok törvénytelen volta és az általuk hozott ítéletek semmissé nyilvánításának ügyével kell foglalkoznunk.